CRI English: Winners of the Travel Quiz “Amazing Southeast Guizhou”

*